1. ชำระด้วยเงินสด, เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, บัตรเครดิต ที่เคาน์เตอร์บริษัทฯ หรือ เคาน์เตอร์สาขาบริษัทฯ

 • กรณีชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ให้สั่งจ่าย “บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ และชื่อผู้เอาประกันภัยไว้ด้านหลัง

***กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องเป็นเช็คของผู้เอาประกันภัย หรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย คือ บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร, พี่ น้อง ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน, ปู่ ย่า ตา ยาย สืบสายโลหิตเดียวกัน (โดยแนบเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์)

 • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ต้องเป็นบัตรประเภท VISA หรือ MASTER หรือ JCB เท่านั้น

***เจ้าของบัตรเครดิตต้องเป็นผู้เอาประกันภัย หรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับผู้เอาประกันภัย คือ บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร, พี่ น้อง ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน, ปู่ ย่า ตา ยาย สืบสายโลหิตเดียวกัน (โดยแนบเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์)

2. ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

โดยการนำใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปยื่นชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา โดยไม่เสียค่าบริการ

3. ชำระด้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร 7 แห่ง ที่เปิดบริการ โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ

4. ชำระด้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารที่เปิดบริการ โดยใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ของแต่ละธนาคาร (กรณีไม่มีแบบฟอร์มการชำระเบี้ยของบริษัทฯ)

 • ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ของแต่ละธนาคารในการชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยระบุชื่อบัญชีเป็น “บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” พร้อมระบุสาขา ประเภทบัญชี และเลขที่บัญชีของแต่ละธนาคาร
 • การชำระเงินโดยวิธีนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งแฟกซ์สำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in) ถึงบริษัทฯ โดยเร็ว พร้อมระบุชื่อผู้เอาประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งถึงส่วนงานบริการผู้ถือกรมธรรม์ ที่หมายเลข 02-308-2251 กด 2 หรืออีเมล pos@samsunglife.co.thเพื่อแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการชำระเบี้ยประกันภัยงวดดังกล่าว

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

กรุงเทพ

เพชรบุรีตัดใหม่

กระแสรายวัน

153-3-07854-7

ไทยพาณิชย์

เพชรบุรีตัดใหม่

กระแสรายวัน

043-3-03600-2

ทีเอ็มบีธนชาต

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2

กระแสรายวัน

196-1-02221-5

กรุงไทย

เพชรบุรีตัดใหม่

ออมทรัพย์

041-1-24470-1

กรุงศรีอยุธยา

เพชรบุรีตัดใหม่

กระแสรายวัน

034-0-04022-1

กสิกรไทย

เพชรบุรีตัดใหม่

กระแสรายวัน

028-1-08590-5

ออมสิน

อาคารบางกอกทาวเวอร์

กระแสรายวัน

000-0-04022-1

เพื่อการเกษตรฯ

สำนักงานใหญ่บางเขน

กระแสรายวัน

082-0-25946-3

5. ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านธนาคาร 8 แห่ง ดังนี้

ธนาคาร

1)

ธนาคารกรุงเทพ

2)

ธนาคารไทยพาณิชย์

3)

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

4)

ธนาคารกรุงไทย

5)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

6)

ธนาคารกสิกรไทย

7)

ธนาคารออมสิน

8)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

 

โดยให้ผู้เอาประกันภัยจัดส่งใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยงวดถัดไป พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
 • หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

6. ชำระโดยการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติจากบัตรเครดิตประเภท VISA หรือ MASTER หรือ JCB ของทุกธนาคาร

โดยให้ผู้เอาประกันภัยจัดส่งใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยงวดถัดไป พร้อมแนบเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
 • ใบชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต
 • สำเนาหน้าบัตรเครดิต

7. ชำระผ่านทางไปรษณีย์

 1. ชำระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” และขีดคร่อมA/C Payee only ส่งแนบพร้อมใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุไว้
 2. ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย “บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” ส่งแนบพร้อมใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุไว้

8. ชำระโดยผ่านเครื่อง ATM

ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทั้ง 7 แห่ง โดยใช้ประเภทการบริการในหมวด ชำระสินค้าหรือจ่ายบิล และระบุรหัสอ้างอิง (Ref.) เป็นหมายเลขกรมธรรม์

ธนาคาร

รหัสบริการ

1)

ธนาคารกสิกรไทย

(รหัสบริการ 33776)

2)

ธนาคารกรุงเทพ

(รหัสบริการ 50009)

3)

ธนาคารกรุงไทย

(รหัสบริการ 6621)

4)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

(034-0-040213)

5)

ธนาคารไทยพาณิชย์

(รหัสบริการ 0528)

6)

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

(รหัสบริการ 115)

7)

ธนาคารออมสิน

(รหัสบริการ 221)

**ชำระโดยวิธีนี้ลูกค้าไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระมาที่บริษัทฯ แต่อย่างใด

9. ชำระโดยระบบ Digital Banking (Mobile Banking หรือ Internet Banking หรือ QR Code)

ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านระบบ Digital Banking ของธนาคารทั้ง 6 แห่ง โดยใช้ประเภทการบริการในหมวด ชำระสินค้าหรือจ่ายบิล และระบุรหัสอ้างอิง (Ref.) เป็นหมายเลขกรมธรรม์

ธนาคาร

รหัสบริการ

1)

ธนาคารกสิกรไทย

(รหัสบริการ 33776)

2)

ธนาคารกรุงเทพ

(รหัสบริการ Samsung Life)

3)

ธนาคารกรุงไทย

(รหัสบริการ 6621)

4)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

(รหัสบริการ Samsung Life)

5)

ธนาคารไทยพาณิชย์

(รหัสบริการ 0528)

6)

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

(รหัสบริการ 0129)

**ชำระโดยวิธีนี้ลูกค้าไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระมาที่บริษัทฯ แต่อย่างใด