ฝ่ายบริหารกรมธรรม์

ให้บริการเรื่องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ และการขอใช้สิทธิตามกรมธรรม์
ดังนี้​​
 • การขอกู้เงินตามกรมธรรม์ – พร้อมให้บริการที่ Samsung Life Touch
 • การขอแปลงเป็นการประกันภัย แบบขยายเวลา
 • การขอเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
 • การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกัน – พร้อมให้บริการที่ Samsung Life Touch
 • การขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ – พร้อมให้บริการที่ Samsung Life Touch
 • การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์
 • การขอเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยประกันภัย
 • การเปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยประกันภัย – พร้อมให้บริการที่ Samsung Life Touch
 • การขอเพิ่ม/ลด/ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม
 • การขอเพิ่ม/ลดจำนวนเงินเอาประกัน
 • การขอออกกรมธรรม์ฉบับทดแทน – พร้อมให้บริการที่ Samsung Life Touch
 • การขอโอนสิทธิตามกรมธรรม์
 • การเปลี่ยนวิธีรับเงินนเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ – พร้อมให้บริการที่ Samsung Life Touch
 • การขอออกเช็คใหม่ เนื่องจากเช็คหมดอายุ/สูญหาย
 • การต่ออายุกรมธรรม์/การขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
 • การขอเวนคืนกรมธรรม์
 • การขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look )
 • การขอใช้สิทธิทางภาษี – พร้อมให้บริการที่ Samsung Life Touch
ดาวน์โหลด Application Samsung Life Touch คลิก