ทรัพย์ทวีคูณ 5/15 (2)

ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี รับความคุ้มครอง 15 ปี
ครบสัญญาไม่เคลม คืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วทั้งหมด*
*กรณีไม่มีการรับผลประโยชน์ใดๆ ตลอดสัญญา รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดคืน โดยคิดจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปี