สมาร์ทบำนาญ60 A100/2

ชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี
เริ่มรับเงินบำนาญ เมื่ออายุครบ 60 ปี จนถึงอายุครบ 100 ปี