สมาร์ทบำนาญ60 A100/1

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
เริ่มรับเงินบำนาญ เมื่ออายุครบ 60 ปี จนถึงอายุครบ 100 ปี