ประกันรายสามัญ
อุบัติเหตุ

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/อุบัติเหตุ/PA

PA


กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย จากความเสียหายอันเกิดจาก ความบาดเจ็บ จากปัจจัยภายนอกร่างกาย โดยอุบัติเหตุรวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ ทั่วโลก

"อุบัติเหตุ" หมายความถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนา หรือมุ่งหวัง

การรักษาพยาบาล

ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่เกินจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตาราง
  • ระยะเวลาชำระเบี้ย                                1 ปี โดยชำระเป็นรายปีเท่านั้น
  • ระยะเวลาคุ้มครอง                                 ให้ความคุ้มครอง 24 ชม. ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • กรณีเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุทั่วไป      ไม่ได้รับความคุ้มครอง
  • อายุที่รับประกันภัย 
    + ชั้นอาชีพ 1                                         รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี
    + ชั้นอาชีพ 2-4                                      รับประกันตั้งแต่อายุ 16 ปี - 60 ปี
  • เกณฑ์การตรวจสุขภาพ                       ไม่ต้องตรวจสุขภาพ


อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
ขั้นอาชีพ :
ขั้นอาชีพ
1
ขั้นอาชีพ
2
ขั้นอาชีพ
3
ขั้นอาชีพ
4
อื่นๆเลือกแบบประกันที่ต้องการ
สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล