สำหรับวางแผนเกษียณอายุ
ซัมซุงบำนาญ

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/สำหรับวางแผนเกษียณอายุ/ซัมซุงบำนาญ

ซัมซุงบำนาญ  • ซัมซุงบำนาญ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

กรณีเสียชีวิต
  • หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 55 ปี บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือเบี้ย ประกันภัยมาตรฐานที่ชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยจะเพิ่มขึ้น ปีละ 10% ของจำนวน เงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 45 ปี จนถึงอายุ 54 ปี

กรณีมีชีวิต
  • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 55 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญรายปีให้แก่ผู้เอาประกันภัย 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 55 ปี จนถึง 85 ปี

* หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะรับรองการจ่ายเงินบำนาญเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบัน ของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และถือว่าสัญญา สิ้นสุด
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

กรณีเสียชีวิต
  • หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือเบี้ย ประกันภัยมาตรฐานที่ชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยจะเพิ่มขึ้น ปีละ 10% ของจำนวน เงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 50 ปี จนถึงอายุ 59 ปี

กรณีมีชีวิต
  • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญรายปีให้แก่ผู้เอาประกันภัย 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี จนถึง 85 ปี

* หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะรับรองการจ่ายเงินบำนาญเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบัน ของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย และถือว่าสัญญา สิ้นสุด
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

กรณีเสียชีวิต
  • ก่อนปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเบื้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดของกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยจะเพิ่มขึ้น ปีละ 10% ของจำนวน เงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 50 ปี จนถึงอายุ 59 ปี

กรณีมีชีวิต
  • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 60 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญรายปีให้แก่ผู้เอาประกันภัย 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี จนถึง 85 ปี

* - หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี หรือผลต่างระหว่างเบี้ยที่ชำระมากับจำนวนเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และถือว่าสัญญาสิ้นสุด
- หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหลังรับเงินบำนาญครบ 15 ปี ถ้าจำนวนเงินบำนาญที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดน้อยกว่าเบี้ยที่ชำระมา บริษัทจะจ่ายผลต่างระหว่างเบี้ยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดกับจำนวนเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

กรณีเสียชีวิต
  • ก่อนปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 65 ปี บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ประกันภัย ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดของกรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยจะเพิ่มขึ้น ปีละ 10% ของจำนวน เงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 55 ปี จนถึงอายุ 64 ปี

กรณีมีชีวิต
  • กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ 65 ปี บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญรายปีให้แก่ผู้เอาประกันภัย 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 65 ปี จนถึง 90 ปี

* - หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทจะจ่ายมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี หรือผลต่างระหว่างเบี้ยที่ชำระมากับจำนวนเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และถือว่าสัญญาสิ้นสุด
- หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหลังรับเงินบำนาญครบ 15 ปี ถ้าจำนวนเงินบำนาญที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดน้อยกว่าเบี้ยที่ชำระมา บริษัทจะจ่ายผลต่างระหว่างเบี้ยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดกับจำนวนเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า


สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล