ซัมซุง ประกันชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

หน้าแรก /บริการของเรา/ เอกสารต่างๆ (Download)

เอกสารต่างๆ (Download)

SELECT * FROM tbl_download_category WHERE STATUS = '1' AND (Mode = 'insurance_executive' OR Mode = 'claim' OR Mode = 'posall' OR Mode = 'blog') ORDER BY ORDERING
  01-หนังสือแสดงสิทธิลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพบิดามารดา 162.42 KB
  02-หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง(นิติบุคคล) 519.17 KB
  03-หนังสือยินยอมขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร 578.40 KB
  04-หนังสือแสดงสิทธิลดหย่อนภาษี 121.88 KB
  05-ใบรับรองสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA 289.32 KB
  06-คำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยประกันภัยงวดถัดไป 280.19 KB
  07-สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ 1.14 MB
  08-สัญญาโอนสิทธิตามกรมธรรม์ 158.02 KB
  09-หนังสือบอกกล่าวเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับมูลค่าเงินสด 691.14 KB
  10-แบบฟอร์มชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต 366.30 KB
  10-ใบชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต (งวดปีต่ออายุ) 585.01 KB
  11-แบบฟอร์มแจ้งการหักบัญชีอัตโนมัติ ด้วยการสมัครผ่านตู้ ATM 189.79 KB
  12-ใบขอต่ออายุสัญญาประกันภัย / หนังสือรับรองสุขภาพ 750.01 KB
  13-ใบชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่ออายุผ่าน QR Code และเคาน์เตอร์ธนาคาร 781.03 KB
  14-คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ 551.62 KB
  15-สัญญาโอนสิทธิในกรมธรรม์_โอนสิทธิกลับ 194.62 KB
  16-ใบขอต่ออายุสัญญาประกันภัย 136.63 KB