ซัมซุง ประกันชีวิต
วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

หน้าแรก /บริการของเรา/วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

 
 1. ชำระด้วยเงินสด, เช็ค, แคชเชียร์เช็ค, บัตรเครดิต ที่เคาน์เตอร์บริษัทฯ หรือ เคาน์เตอร์สาขาบริษัทฯ

  • กรณีชำระด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ให้สั่งจ่าย “บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ และชื่อผู้เอาประกันภัยไว้ด้านหลัง

   ***กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องเป็นเช็คของผู้เอาประกันภัย หรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย คือ บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร, พี่ น้อง ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน, ปู่ ย่า ตา ยาย สืบสายโลหิตเดียวกัน (โดยแนบเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์)

  • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ต้องเป็นบัตรประเภท VISA หรือ MASTER หรือ JCB เท่านั้น

   ***เจ้าของบัตรเครดิตต้องเป็นผู้เอาประกันภัย หรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับผู้เอาประกันภัย คือ บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร, พี่ น้อง ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน, ปู่ ย่า ตา ยาย สืบสายโลหิตเดียวกัน (โดยแนบเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์)

 2. ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

  โดยการนำใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปยื่นชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา โดยไม่เสียค่าบริการ

 3. ชำระด้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร 7 แห่ง ที่เปิดบริการ โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ

 4. ชำระด้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารที่เปิดบริการ โดยใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ของแต่ละธนาคาร  (กรณีไม่มีแบบฟอร์มการชำระเบี้ยของบริษัทฯ)

  • ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ของแต่ละธนาคารในการชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยระบุชื่อบัญชีเป็น “บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” พร้อมระบุสาขา ประเภทบัญชี และเลขที่บัญชีของแต่ละธนาคาร
  • การชำระเงินโดยวิธีนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งแฟกซ์สำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in) ถึงบริษัทฯ โดยเร็ว พร้อมระบุชื่อผู้เอาประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งถึงส่วนงานบริการผู้ถือกรมธรรม์ ที่หมายเลข 02-308-2251 กด 2 หรืออีเมล pos@samsunglife.co.th เพื่อแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการชำระเบี้ยประกันภัยงวดดังกล่าว

 5. ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านธนาคาร 8 แห่ง ดังนี้

  โดยให้ผู้เอาประกันภัยจัดส่งใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยงวดถัดไป พร้อมแนบเอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
  • หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
 6. ชำระโดยการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติจากบัตรเครดิตประเภท VISA หรือ MASTER หรือ JCB ของทุกธนาคาร

  โดยให้ผู้เอาประกันภัยจัดส่งใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยงวดถัดไป พร้อมแนบเอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
  • ใบชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต
  • สำเนาหน้าบัตรเครดิต
 7. ชำระผ่านทางไปรษณีย์

  1. ชำระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” และขีดคร่อม A/C Payee only ส่งแนบพร้อมใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุไว้
  2. ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย “บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” ส่งแนบพร้อมใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุไว้
 8. ชำระโดยผ่านเครื่อง ATM

  ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทั้ง 7 แห่ง โดยใช้ประเภทการบริการในหมวด ชำระสินค้าหรือจ่ายบิล และระบุรหัสอ้างอิง (Ref.) เป็นหมายเลขกรมธรรม์  **ชำระโดยวิธีนี้ลูกค้าไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระมาที่บริษัทฯ แต่อย่างใด

 9. ชำระโดยระบบ Digital Banking (Mobile Banking หรือ Internet Banking หรือ QR Code)

  ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านระบบ Digital Banking ของธนาคารทั้ง 6 แห่ง โดยใช้ประเภทการบริการในหมวด ชำระสินค้าหรือจ่ายบิล และระบุรหัสอ้างอิง (Ref.) เป็นหมายเลขกรมธรรม์  **ชำระโดยวิธีนี้ลูกค้าไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระมาที่บริษัทฯ แต่อย่างใด