ซัมซุง ประกันชีวิต
วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

หน้าแรก /บริการของเรา/วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

วิธีชำระเบี้ยประกันภัย

 
 1. ชำระด้วยเงินสด, เช็ค, ดราฟต์, แคชเชียร์เช็ค, บัตรเครดิต ที่เคาน์เตอร์บริษัทฯ หรือ เคาน์เตอร์สาขาบริษัทฯ

  • กรณีชำระด้วยเช็ค หรือ ดราฟต์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ให้สั่งจ่าย “บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ และชื่อผู้เอาประกันภัยไว้ด้านหลัง

   ***กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องเป็นเช็คของผู้เอาประกันภัย หรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ 5 ประเภทกับผู้เอาประกันภัย คือ บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร หรือ พี่/น้อง นามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย

  • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ต้องเป็นบัตรประเภท VISA หรือ MASTER หรือ JCB เท่านั้น

   ***เจ้าของบัตรเครดิตต้องเป็นผู้เอาประกันภัย หรือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ 5 ประเภทกับผู้เอาประกันภัย คือ บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร หรือ พี่/น้อง นามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย

 2. ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

  โดยการนำใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัยที่ได้รับไปยื่นชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา โดยไม่เสียค่าบริการ

 3. ชำระด้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร 8 แห่ง ที่เปิดบริการ โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ

  1. ธนาคารกรุงเทพ
  2. ธนาคารทหารไทย
  3. ธนาคารกรุงไทย
  4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  5. ธนาคารกสิกรไทย
  6. ธนาคารธนชาต
  7. ธนาคารออมสิน
  8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
 4. ชำระด้วยเงินสดผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารที่เปิดบริการ โดยใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ของแต่ละธนาคาร (กรณีไม่มีแบบฟอร์มการชำระเบี้ยของบริษัทฯ)

  • ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ของแต่ละธนาคารในการชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยระบุชื่อบัญชีเป็น “บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” พร้อมระบุสาขา ประเภทบัญชี และเลขที่บัญชีของแต่ละธนาคาร
  • การชำระเงินโดยวิธีนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งแฟกซ์สำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in) ถึงบริษัทฯ โดยเร็ว พร้อมระบุชื่อผู้เอาประกันภัย เลขที่กรมธรรม์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งถึงส่วนงานบริการผู้ถือกรมธรรม์ ที่หมายเลข 02-308-2251 กด 2 เพื่อแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการชำระเบี้ยประกันภัยงวดดังกล่าว
  ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
  กรุงเทพ เพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวัน 153-3-07854-7
  ไทยพาณิชย์ เพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวัน 043-3-03600-2
  ทหารไทย อาคารมนูญผล กระแสรายวัน 196-1-02221-5
  กรุงไทย เพชรบุรีตัดใหม่ ออมทรัพย์ 041-1-24470-1
  กรุงศรีอยุธยา เพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวัน 034-0-04022-1
  กสิกรไทย เพชรบุรีตัดใหม่ กระแสรายวัน 028-1-08590-5
  ธนชาต เพชรบุรีตัดใหม่ ออมทรัพย์ 777-2-70400-5
  ออมสิน อาคารบางกอกทาวเวอร์ กระแสรายวัน 000-0-04022-1
  เพื่อการเกษตรฯ สำนักงานใหญ่บางเขน กระแสรายวัน 082-0-25946-3
 5. ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านธนาคาร 9 แห่ง ดังนี้

  1. ธนาคารกรุงเทพ
  2. ธนาคารไทยพาณิชย์
  3. ธนาคารทหารไทย
  4. ธนาคารกรุงไทย
  5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  6. ธนาคารกสิกรไทย
  7. ธนาคารธนชาต
  8. ธนาคารออมสิน
  9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

  โดยให้ผู้เอาประกันภัยจัดส่งใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยงวดถัดไป พร้อมแนบเอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
  • หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
 6. ชำระโดยการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติจากบัตรเครดิตประเภท VISA หรือ MASTER หรือ JCB ของทุกธนาคาร

  โดยให้ผู้เอาประกันภัยจัดส่งใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงการชำระเบี้ยงวดถัดไป พร้อมแนบเอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
  • ใบชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต
  • สำเนาหน้าบัตรเครดิต
 7. ชำระผ่านทางไปรษณีย์

  1. ชำระโดยเช็ค หรือ ดราฟต์ หรือ แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” และขีดคร่อม A/C Payee only ส่งแนบพร้อมใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุไว้
  2. ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย “บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” ส่งแนบพร้อมใบแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุไว้
 8. ชำระโดยผ่านเครื่อง ATM

  ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทั้ง 8 แห่ง โดยใช้ประเภทการบริการในหมวด ชำระสินค้าหรือจ่ายบิล และระบุรหัสอ้างอิง (Ref.) เป็นหมายเลขกรมธรรม์


 9. ชำระโดยระบบ Digital Banking

  ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านระบบ Digital Banking ของธนาคารทั้ง 7 แห่ง โดยใช้ประเภทการบริการในหมวด ชำระสินค้าหรือจ่ายบิล และระบุรหัสอ้างอิง (Ref.) เป็นหมายเลขกรมธรรม์