ซัมซุง ประกันชีวิต
ฝ่ายบริหารกรมธรรม์

หน้าแรก /บริการของเรา/ฝ่ายบริหารกรมธรรม์

ฝ่ายบริหารกรมธรรม์

 
ให้บริการเกี่ยวกับกรมธรรม์ภายหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ  จนสิ้นสุดอายุกรมธรรม์เมื่อครบกำหนดสัญญา โดยให้บริการทั่วไปเกี่ยวกับ
  1. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์
  2. การต่ออายุกรมธรรม์
  3. การใช้สิทธิตามกรมธรรม์
  4. การจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ บริษัทฯ ตกลงรับการแก้ไข และมีผลบังคับต่อเมื่อบริษัทฯ ได้บันทึกแก้ไขกรมธรรม์ และออกบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ให้แล้ว โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ลงนามพร้อมทั้งประทับตราบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการตามความประสงค์ของผู้เอาประกันภัยในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ หรือใช้สิทธิตามกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยต้องนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินการในแต่ละรายการดังนี้

เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์/การใช้สิทธิตามกรมธรรม์
เรื่อง เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3
เปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์    
เปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันภัย คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้เอาประกัน สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
เปลี่ยนลายเซ็นผู้เอาประกันภัย/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์    
เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์ สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์
เปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้รับประโยชน์ คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้รับประโยชน์ สำเนาบัตรประชาชนผู้รับประโยชน์
เปลี่ยนแปลงวันเดือนปีเกิด/เพศ/อายุ คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน  
ออกกรมธรรม์ฉบับแทน คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ ค่าธรรมเนียม 300 บาท ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย
ออกบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ ค่าธรรมเนียม 20 บาท  
เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัย คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์    
ยกเลิก/ลดความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์    
เพิ่มสัญญาเพิ่มเติม / เพิ่มความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม * คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ ผลตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มบริษัทฯ ** ผลตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ **
เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย * คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ แบบฟอร์มตรวจสุขภาพส่วนที่เป็นภาษาไทย  
ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์    
ต่ออายุกรมธรรม์แบบธรรมดา * คำร้องขอต่ออายุสัญญาประกันภัย    
ต่ออายุกรมธรรม์แบบเปลี่ยนวันเริ่มสัญญา * คำร้องขอต่ออายุสัญญาประกันภัย เล่มกรมธรรม์  
กู้เงินตามกรมธรรม์ สัญญากู้เงินตามกรมธรรม์ 2 ฉบับ    
เวนคืนกรมธรรม์ หนังสือบอกกล่าวเวนคืนกรมธรรม์    
ยกเลิกรมธรรม์ (Free Look) ใบตอบรับกรมธรรม์ เล่มกรมธรรม์ สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
ยกเลิกกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ เล่มกรมธรรม์ สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
ปิดบัญชีขยายเวลา คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ เล่มกรมธรรม์ สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
ปิดบัญชีใช้เงินสำเร็จ คำร้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกรมธรรม์ เล่มกรมธรรม์ สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
เปลี่ยนวิธีรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หนังสือยินยอมขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร  
เปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยโดยบัตรเครดิต แบบฟอร์มการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำเนาหน้าบัตรเครดิต สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
เปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยโดยหักบัญชีธนาคาร หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
โอนสิทธิตามกรมธรรม์ คำร้องโอนสิทธิตามกรมธรรม์ เล่มกรมธรรม์ สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนสิทธิ /ผู้รับโอนสิทธิ
ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกันภัยสุขภาพ หนังสือแสดงสิทธิลดหย่อนภาษี    
* บริษัทฯ อาจมีการเรียกตรวจสุขภาพ หรือขอประวัติการรักษาเพิ่มเติม
** เฉพาะกรมธรรม์ที่ขอเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม HS, HB, OPD และ DD
หมายเหตุ
กรุณาลงนามในคำร้องให้เหมือนในคำขอเอาประกัน หรือบันทึกสลักหลังการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)