สัญญาเพิ่มเติม
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

หน้าแรก / แบบประกัน/ สัญญาเพิ่มเติม/คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (H&S) เหมาจ่าย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (H&S) เหมาจ่าย

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและมาตราฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ตามแผนการประกันที่ซื้อต่อการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บครั้งเดียวกัน ดังนี้

เงื่อนไขการรับประกัน
สัญญาเพิ่มเติม อายุที่รับประกัน (ปี) หมายเหตุ
H&S เหมาจ่าย 30 วัน - 65 ปี
(ต่ออายุได้ถึงอายุ 79 ปี
คุ้มครองถึงอายุครบ 80 ปี)
 • ต้องซื้อแนบสัญญาหลักตามที่บริษัทกำหนด
 • สงวนสิทธิ์ไม่ขายให้กับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ
 • ชั้นอาชีพ 1-2 สามารถซื้อได้ทุกแผน ชั้นอาชีพ 3-4 ซื้อได้เฉพาะแผน 1-2
 • กรณีชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย ซื้อได้เฉพาะชั้นอาชีพ 1-2 เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยปรับตามช่วงอายุและชั้นอาชีพ
 • ชำเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปีเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทนและกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท

ตารางข้อกำหนดการซื้อสัญญาเพิ่มเติม H&S เหมาจ่าย
จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลักที่มีสัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่
รวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ* (บาท)
ผลประโชยน์ค่าห้องสูงสุดที่ซื้อได้
อายุ 30 วัน - 5 ปี อายุ 6 ปี - 65 ปี
น้อยกว่า 300,000 ไม่สามารถซื้อได้ ไม่สามารถซื้อได้
300,000 - 399,999 2,500 (แผน 1) 5,000 (แผน 2)
400,000 - 499,999 2,500 (แผน 1) 7,500 (แผน 3)
500,000 - 699,999 2,500 (แผน 1) 10,000 (แผน 4)
700,000 - 999,999 5,000 (แผน 2) 10,000 (แผน 4)
1,000,000 - 2,999,999 5,000 (แผน 2) 12,500 (แผน 5)
>=3,000,000 5,000 (แผน 2) 15,000 (แผน 6)
หมายเหตุ
 • * สัญญาหลักที่ยังมีผลบังคับอยู่กับบริษัท หมายถึง กรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ และยังชำระเบี้ยประกันภัยอยู่กับบริษัท โดยไม่รวมกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ และการประกันภัยแบบขยายเวลา
 • แบบประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา ได้แก่ แบบเทอมไลฟ์ 15/15 ให้คำนวณที่ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมแบบ H&S เหมาจ่าย
ผลประโยชน์ 2,500 (แผน 1) 5,000 (แผน 2) 7,500 (แผน 3) 10,000 (แผน 4) 12,500 (แผน 5) 15,000 (แผน 6)
ผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุทั่วไปครั้งใดครั้งหนึ่ง
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
กรณีอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์จากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง
2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000
1. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 150 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000
1.2 ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 150 วัน)
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
1.3 ค่ายากลับบ้าน
ต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง
1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
1.4 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 150 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
1.5 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อครั้งที่เกิดจากการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในช่วง 30 วัน หลังจากการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง ครั้งละ)
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 7,500
2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์
2.1 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน คุ้มครองค่าใช้จ่ายตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง
ทั้งนี้เมื่อรวมกับผลประโยชน์ข้อ 1 และ ข้อ 3
ต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
หรือผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
จากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่งตามที่ระบุไว้ แล้วแต่กรณี
2.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก
2.3 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
2.4 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
3. ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก (พิเศษ)
3.1 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
ขณะเป็นผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
3.2 ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด
ต่อรอบปีกรมธรรม์
60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000
หมายเหตุ
 • ผลประโยชน์ในข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. เมื่อสะสมรวมกันต้องไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ หรือผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปี กรมธรรม์จากอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ แล้วแต่กรณี
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในกรณีการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีการบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
 • สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมของผลประโยชน์ในข้อ 1.5 และ ข้อ 3.2 ไม่สามารถใช้บริการผ่าน fax claim ได้ ต้องสำรองจ่ายและเรียกร้องค่าสินไหมตามขั้นตอนปกติ