สัญญาเพิ่มเติม
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

หน้าแรก / แบบประกัน/ สัญญาเพิ่มเติม/คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (H&S_D)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล (H&S_D)

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ ตามแผนการประกันที่ซื้อต่อการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บครั้งเดียวกัน ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยค่าใช้จ่ายส่วนแรก โดยหักออกจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันพึงจะจ่ายตามจำนวนเงินผลประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ดังนี้

เงื่อนไขการรับประกัน
สัญญาเพิ่มเติม อายุที่รับประกัน (ปี) หมายเหตุ
H&S_D 1 วัน - 65 ปี
(ต่ออายุได้ถึงอายุ 74 ปี
คุ้มครองถึงอายุครบ 75 ปี)
  • ซื้อแนบสัญญาหลักได้ทุกแบบ หรือแนบกับแบบประกันภัยตามที่บริษัทกำหนด ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยแบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือแบบประกันภัยที่ไม่ให้ซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆได้
  • ไม่ขายให้กับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ
  • กรณีชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย ซื้อได้เฉพาะชั้นอาชีพ 1 - 2 เท่านั้น
  • เบี้ยประกันภัยปรับตามช่วงอายุและชั้นอาชีพ และรับประกันภัยสำหรับชั้นอาชีพ 1 - 4

ตารางข้อกำหนดการซื้อสัญญาเพิ่มเติม H&S_D
จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก (บาท) ผลประโชยน์ค่าห้องสูงสุดที่ซื้อได้
อายุ 1 วัน - 5 ปี อายุ 6 ปี - 65 ปี
100,000 - 299,999 ไม่สามารถซื้อได้ 4,000
300,000 - 399,999 1,500 5,200
400,000 - 499,999 1,500 8,000
500,000 - 699,999 1,500 9,200
700,000 - 999,999 2,100 9,200
1,000,000 - 2,999,999 2,100 10,400
3,000,000 ขึ้นไป 3,400 10,400
หมายเหตุ
  • แบบประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา ได้แก่ แบบเทอมไลฟ์ 15/15 ให้คำนวณที่ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องสำรองจ่ายผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการรักษาใน โรงพยาบาลและศัยกรรมแบบแบบมีค่าใช้จ่ายส่วนแรก H&S_D สำหรับความเจ็บปวดใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 180 วันแรก

ตัวอย่าง ตารางผลประโยชน์ (H&S_D)
การรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรมแบบมีค่าใช้จ่ายส่วนแรก (H&S_D)
ผลประโยชน์ H&S_D
900 1,500 2,100 2,700 3,400 4,000 4,600 5,200 6,800 8,000 9,200 10,400
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 900 1,500 2,100 2,700 3,400 4,000 4,600 5,200 6,800 8,000 9,200 10,400
2. ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ตามข้อ 1. แล้วไม่เกิน 150 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,800 3,000 4,200 5,400 6,800 8,000 9,200 10,400 13,600 16,000 18,400 20,800
3. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 400 600 800 900 1,000 1,000 1,000 1,200 2,000 2,000 2,000 2,400
4. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 100,000 160,000 180,000 200,000 200,000
5. ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 16,000 18,000 20,000 20,000
6. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 10,000 16,000 18,000 20,000 20,000
7. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะ เป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 2,000 3,000 4,000 5,000 6,500 8,000 10,000 10,000 13,000 16,000 20,000 20,000
8. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 10,000 14,000 18,000 22,000 26,000 30,000 34,000 37,000 52,000 60,000 68,000 74,000
9. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฎิบัตการผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วยแต่ละครั้ง* 3,500 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 8,000 8,000 8,000 10,000
ค่าใช้จ่ายส่วนแรก (ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 1,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000
หมายเหตุ
  • *ถือเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล (ข้อ 8)
  • สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มตามอายุ และ/หรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย และบริษัทอาจมีการปรับเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมในทุกรอบปีกรมธรรม์ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์อายุ และ/หรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.
  • สัญญาเพิ่มเติมการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรมแบบมีค่าใช้จ่ายส่วนแรก H&S_D เป็นชื่อทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย สัญญาเพิ่มเติมการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรมแบบ H&S และบันทึกสลักหลังความรับผิดส่วนแรกสัญญาเพิ่มเติมการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรมแบบ H&S