สัญญาเพิ่มเติม
คุ้มครองค่าชดเชยรายได้

หน้าแรก / แบบประกัน/ สัญญาเพิ่มเติม/คุ้มครองค่าชดเชยรายได้ (HB)

คุ้มครองค่าชดเชยรายได้ (HB)

ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล (HB)

 • ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลโดยคำแนะนำของแพทย์ ซึ่งต้องมิใช่ผู้เอาประกันภัยเอง
 •  

 • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ โดยจ่ายให้ตามจำนวนวันที่พักรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

 

 

เงื่อนไขการรับประกัน
 • อายุที่รับประกัน 6 - 65 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี
 • ซื้อผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันของสัญญาเพิ่มเติมนี้ได้ตั้งแต่วันละ 400 - 8,000 บาท โดยเพิ่มขั้นละ 100 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลรายวันรวมทุกกรมธรรม์ ต้องไม่เกินรายได้เฉลี่ยต่อวัน
 • อายุตั้งแต่ 6 - 15 ปี, 56 - 65 ปี และผู้ที่ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ รวมทุกกรมธรรม์สูงสุดไม่เกินวันละ 1,500 บาท
 • ไม่อนุมัติให้ขายร่วมกับแบบที่ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว แผนประกันสำเร็จรูป หรือแบบประกันภัยที่ไม่ให้ซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ แนบได้
 • กรณีชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย ซื้อได้เฉพาะชั้นอาชีพ 1-2 เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยปรับตามช่วงอายุ

ตารางข้อกำหนดการซื้อสัญญาเพิ่มเติม HB
จำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลักที่มีสัญญาเพิ่มเติมนี้แนบอยู่
รวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ* (บาท)
สัญญาเพิ่มเติม HB ซื้อได้สูงสุด (บาท)
100,000 - 199,999 2,000
200,000 - 399,999 3,000
400,000 - 699,999 4,000
700,000 - 999,999 5,000
1,000,000 ขึ้นไป 8,000
หมายเหตุ:
 • * สัญญาหลักที่ยังมีผลบังคับอยู่กับบริษัท หมายถึง กรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่ และยังชำระเบี้ยประกันภัยอยู่กับบริษัท โดยไม่รวมกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ และการประกันภัยแบบขยายเวลา
 • แบบประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา ได้แก่ แบบเทอมไลฟ์ 15/15 ให้คำนวณที่ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย