สัญญาเพิ่มเติม
คุ้มครองโรคร้ายแรง

หน้าแรก / แบบประกัน/ สัญญาเพิ่มเติม/คุ้มครองคุ้มครองโรคร้ายแรง(DD)

คุ้มครองโรคร้ายแรง (DD)

คุ้มครองโรคร้ายแรง 50 โรคทวีคูณ (DD50)

 • สรุปผลประโยชน์ ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 • 1. ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม หรือ
 • 2. ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือ
 • 3. เมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ตามคำนิยามของโครที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้
 • บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามเงื่อนไขข้อ 1 หรือ ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 เพียงกรณีเดียวและในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงมากกว่าหนึ่งโรค บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้เพียงโรคใดโรคหนึ่งเท่านั้น

 • สัญญาเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงดังรายการต่อไปนี้
  1. มะเร็ง (Cancer)
  2. โรคหัวใจวาย (Heart Attack)
  3. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
  4. การศัลยกรรมหลวดเลือดเลี้ยงหัวใจ (Coronary Artery Surgery)
  5. ไตวาย (Kidney Failure)
  6. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสำคัญ (Major Organ transplantation)
  7. อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
  8. ตาบอด (Blindness)
  9. การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ (Heart Value Surgary Repair)
  10. การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Value Surgary Replacement)
  11. การศัลยากรรมหลอดเลือดแดงใหญ่ (Surgary for a disease of Aorta)
  12. โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease)
  13. ภาวะการสลายตัวเพิ่มขึ้นของเซลล์ประสาท (Amyotrophic Leteral Sclerosis)
  14. โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastis Anaemia)
  15. โรคเยื่อหุ้มสมองอัพเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Maningitis)
  16. เนื้องอกในสมอง (Benign Brain Tumour)
  17. โรคปอดระยะสุดท้าย ZChronic lung disease)
  18. ภาวะหมดสติ (Coma)
  19. การสูญเสียการได้ยินอย่างสมบูรณ์ (Loss of Hearing)
  20. โรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) 21. โรคไวรัสตับอัพเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
  22. การสูญเสียแขนขา (Loss of Limbs)
  23. การสูญเสียความสามารถในการพูดอย่างสมบูรณ์ (Loss of Speech)
  24. แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นบริเวณกว้าง (Major Burns)
  25. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Injury)
  26. โรคเซลล์ประสาทการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Motor Neuron Disease)
  27. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
  28. โรคระบบประสาทพาร์กินสัน (Parkinson's Disease)
  29. โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงโดยหาสาเหตุไม่ได้ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
  30. โรคเนื้อเยื่อแข็งตัวโดยทั่วไป (Multiple Sclerosis)
  31. โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
  32. โรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส (Systemic Lupus Erythematosus or S.L.E.)
  33. โรคตับวาย (Liver Failure)
  34. โรคลำไส้อักเสบที่เป็นแผล (Severe Ulcerative Colitis or Crohn's disease)
  35. โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease)
  36. ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)
  37. การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of Independent Existence)
  38. ภาวะข้ออัพเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
  39. ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome or Vegetative State)
  40. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
  41.โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
  42. โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm Requiring Braing Surgery)
  43. การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)
  44. โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)
  45. การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ (Surgery for Idionpathic Scoliosis)
  46. โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma or Diffuse systemic sclerosis/scleroderma)
  47. โรคเนื้อเยื่อพังผืดอัพเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotisinc Fasciitis)
  48. โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Dissease with Heart Complication)
  49. โรคไอเซนเมนเกอร์ (Eisenmenger's syndrome)
  50. โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Myasthenis Gravis)
  ข้อยกเว้นการรับผิด สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่ค้มครองกรณีต่อไปนี้
  1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับจากวันที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลบังคับหรือวันต่อสัญญาครั้งสุดท้าย
  2. การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรอันเกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุต่อไปนี้
       - การทำร้ายหรือพยายามทำร้ายตัวเอง
       - การขับขี่หรือโดยสารเครื่องบินหรืออากาศยานใดๆ เว้นแต่เป็นผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารของสายการบินพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้รับขนส่งผู้โดยสารตามตารางบินโดยสารในเส้นทางที่ได้กำหนดไว้
       - การปฎิบัตหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครที่ปฎิบัตหน้าที่ในสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม)
  3. การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุดังต่อไปนี้้
       - ทำร้ายร่างกายตนเอง หรือใช้ยาโดยปราศจากคำสั่งแพทย์ หรือเกินขนาด หรือผิดประเภท หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จนเกิดอันตราย
       - ปฎิเสธรับการรักษา แนะนำ หรือปฎิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์
       - อาการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เป็นมาก่อนวันทำสัญญา
            - - ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (ACQUIRED IMMUNE DEFICENCY SYNDROME)
            - - การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้มีผลบังคับ หรือ วันต่ออายุครั้งสุดท้ายเพิ่มเติมนี้ สุดแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

  * ในกรณีที่บริษัทไม่ต้องรับผิดตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1, 2 หรือ 3 ข้างต้น บริษัทจะรับผิดเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไว้ในรอบปีกรมธรรม์ นับให้แก้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์แล้วแต่กรณี


  คุ้มครองโรคร้ายแรง 7 โรคร้ายแรง (DD7)
  สัญญาเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงดังรายการต่อไปนี้ ความคุ้มครอง
  1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) 200,000
  2. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack) 200,000
  3. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke) 200,000
  4. ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure) 200,000
  5. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Other serious Coronary Artery Diseases) 200,000
  6. ประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis) 200,000
  7. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve) 200,000

  คุ้มครองโรคร้ายแรงแคนเซอร์พลัส (DD+)
  สัญญาเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงดังรายการต่อไปนี้ ความคุ้มครอง
  1. โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer) 300,000
  2. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign brain tumor) 300,000
  3. มะเร็งผิวหนัง (Other Malignant Skin Cancer) 30,000
  4. โรคมะเร็งระยะลุกลามที่เป็นน้อย (Less Invasive Cancer) 30,000
  หมายเหตุ เมื่อบริษัทได้มีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 แล้ว ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุดลง เว้นแต่เป็นการจ่ายผลประโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 3. หรือ ข้อ 4. เมื่อได้มีการจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวแล้วความคุ้มครองในส่วนนี้เป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้เอาประกันภัยยังจะได้รับความคุ้มครอง ที่เหลืออยู่ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 คงเดิม โดยผลประโยชน์สูงสุดเมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกิน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  คุ้มครองโรคร้ายแรงเลดี้พลัส (DD+)
  สัญญาเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงดังรายการต่อไปนี้ ความคุ้มครอง
  1. โรคมะเร็งระยะลุกลามสำหรับผู้หญิง (Invasive Cancer of Female Sites) 400,000
  2. เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign brain tumor) 400,000
  3. มะเร็งผิวหนัง (Other Malignant Skin Cancer) 40,000
  4. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามสำหรับผู้หญิง (Carcinoma in Situ of Female Sites) 40,000
  หมายเหตุ เมื่อบริษัทได้มีการจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 แล้ว ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้จะสิ้นสุดลง เว้นแต่เป็นการจ่ายผลประโยชน์ข้อใดข้อหนึ่งตามข้อ 3. หรือ ข้อ 4. เมื่อได้มีการจ่ายเงินทดแทนดังกล่าวแล้วความคุ้มครองในส่วนนี้เป็นอันสิ้นสุดลง โดยผู้เอาประกันภัยยังจะได้รับความคุ้มครอง ที่เหลืออยู่ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 คงเดิม โดยผลประโยชน์สูงสุดเมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกิน 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย