สัญญาเพิ่มเติม
คุ้มครองอุบัติเหตุ

หน้าแรก / แบบประกัน/ สัญญาเพิ่มเติม/คุ้มครองอุบัติเหตุ (ACC)

คุ้มครองอุบัติเหตุ (ACC)

เงื่อนไขการรับประกัน
สัญญาเพิ่มเติม RCC อายุที่รับประกัน (ปี) ทุนประกัน (บาท) หมายเหตุ
AI บังคับซื้อ 5-60 100,000 - 6,000,000
  • สามารถซื้อได้ไม่เกิน 3 เท่าของทุนประกันหลัก
  • ต้องซื้อบันทึกสลักหลัง RCC ร่วมด้วยทุกครั้ง
ADD บังคับซื้อ 1-60 100,000 - 6,000,000
  • สามารถซื้อได้ไม่เกิน 3 เท่าของทุนประกันหลัก
  • ต้องซื้อบันทึกสลักหลัง RCC ร่วมด้วยทุกครั้ง
ADB - 1-60 100,000 - 6,000,000
  • สามารถซื้อได้ไม่เกิน 3 เท่าของทุนประกันหลัก
  • ไม่สามารถซื้อบันทึกสลักหลัง RCC ได้
AME บังคับซื้อ 1-64 5,000
  • ซื้อได้ไม่เกิน 10 เท่าของทุนประกันหลัก
    และซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  • ต้องซื้อบันทึกสลักหลัง RCC ร่วมด้วยทุกครั้ง

ตัวอย่างตารางผลประโยชน์
สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ)
ผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุ AI ADD ADB
1. เสียชีวิตเนื่องจากอุบิตเหตุ 100,000 100,000 100,000
2. สูญเสีย "มือ" หรือ "เท้า" หรือ "สายตา" ทั้ง 2 ข้าง (รวมกัน) 100,000 100,000 -
3. สูญเสีย "มือ" หรือ "เท้า" หรือ "สายตา" เพียง 1 ข้าง 60,000 60,000 -
4. สูญเสีย "นิ้วหัวแม่มือ" และ "นิ้วชี้" ของมือข้างเดียวกัน 25,000 25,000 -
5. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ไม่เกิน 10 ปี) (จะจ่ายให้หลังจากได้รับ ข้อ 6-7 เป็นเวลา 52 สัปดาห์แล้ว) 10,000 - -
6. ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว (ไม่เกิน 52 สัปดาห์) 700/สัปดาห์ - -
7. ทุพพลภาพบางส่วนชั่วคราว (ไม่เกิน 52 สัปดาห์) 200/สัปดาห์ - -
8. การรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล (ไม่เกิน 20 สัปดาห์) 300/สัปดาห์ - -
9. ค่าชดเชยการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ (ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) 100 - 200 - -
10. อุบัติเหตุสาธารณะ (ค่าชดเชย 2 เท่า) ข้อ 1 ~ ข้อ 7 ข้อ 1 ~ ข้อ 4 -
RCC AI ADD
เป็นบันทึกสลักหลังของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ AI และ ADD โดยขยายความคุ้มครองของสัญญาไปถึงกรณีต่อไปนี้
1. การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา 100,000 100,000
2. สงคราม การรุกราน หรือ การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฎิวัติ การกบฎ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจราจล การนัดหยุดงาน การปฎิบัติของผู้ก่อการร้าย 100,000 100,000
ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (AME) คุ้มครอง 100,000 บาท
ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันในกรณีที่การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ
บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์สำหรับค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน ค่าห้องสังเกตุอาการ ค่ารักษาพยาบาล ให้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษอุปกรณ์ค้ำยันต่างๆ (ยกเว้น ไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย แพทย์ทางเลือก และการฝังเข็ม ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แต่หากผู้เอาประกันได้รับการชดเชยจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น