หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ/ตลอดชีพ66พลัส 99/20

ตลอดชีพ66พลัส 99/20

แบบประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย อายุรับประกันภัย
ตลอดชีพ66พลัส 99/20 20 อายุครบ 99 ปี 66 - 70 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืน หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด(ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีมีชีวิต

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด(ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า


ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลด
3,000,000 - 9,999,999 5% ของอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
10,000,000 10% ของอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
หมายเหตุ: ส่วนลดเฉพาะอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเท่านั้น

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • อายุที่รับประกันภัย 66 - 70 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน หรือรายเดือน
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 10,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย สำหรับแบบประกันภัยนี้
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้ และไม่แถมฟรี WP
  • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
หมายเหตุ
  • ตลอดชีพ66พลัส 99/20 เป็นชื่อทางการตลาด โดยในกรมธรรม์จะใช้ชื่อ ตลอดชีพ 99/20 (ชนิดไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล)