แบบประกันภัยสำเร็จรูป
สุขภาพเพิ่มพูน

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/แบบประกันภัยสำเร็จรูป/สุขภาพเพิ่มพูน

สุขภาพเพิ่มพูน

แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัยสัญญาหลัก
สมาร์ทสไมล์ไลฟ์ 20/16 (21) 16 ปี 20 ปี 1 วัน - 60 ปี
สัญญาเพิ่มเติม
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (ADB) 1 ปี 1 ปี 1 วัน - 60 ปี
สัญญาเพิ่มเติมการรักษาในโรงพยาบาล และศัลยกรรม (H&S) 1 ปี 1 ปี 1 วัน - 60 ปี

แผนประกันสำเร็จรูป
รายละเอียด
แผน 1
Silver
แผน 2
Gold
แผน 3
Platinum
แบบประกันภัยสัญญาหลัก สมาร์ทสไมล์ไลฟ์ 20/16 (21) 100,000 150,000 200,000
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (ADB) 300,000 450,000 600,000
สัญญาเพิ่มเติมการรักษาในโรงพยาบาล และศัลยกรรม (H&S) 1,500 2,100 3,400

ตารางผลประโยชน์

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
 • อายุรับประกันภัย 1 วัน - 60 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปีเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแผนประกันภัยสำเร็จรูปสุขภาพเพิ่มพูนได้เพียง 1 แผนเท่านั้น
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้ และไม่แถมฟรี WP
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่นับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมในการตรวจสุขภาพ / HIV ตามระเบียบของบริษัทฯ
 • รับประกันภัยเฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสุขภาพมาตรฐาน (Standard case) โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายๆ ไป
 • รับประกันภัยขั้นอาชีพ 1 - 3 เท่านั้น และรับประกันภัยเป็นแบบแผนประกันสำเร็จรูปเท่านั้น
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุแบบ ADB คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี หรือสิ้นสุดความคุ้มครองหลัก
 • สัญญาเพิ่มเติมการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม แบบ H&S คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี หรือสิ้นสุดความคุ้มครองหลัก
 • สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันภัยสุขภาพ (สุงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี) รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นตามอายุ และบริษัทอาจมีการปรับเบี้ยประกันภัย ในทุกรอบปีกรมธรรม์ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.