เพื่อการออมทรัพย์
สมาร์ทสไมล์ไลฟ์ (21)

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/สมาร์ทสไมล์ไลฟ์ (21)

สมาร์ทสไมล์ไลฟ์ (21)

แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง อายุรับประกันภัย
สมาร์ทสไมล์ไลฟ์ 20/12 (21) 12 ปี 20 ปี 1 วัน - 65 ปี
สมาร์ทสไมล์ไลฟ์ 20/16 (21) 16 ปี 20 ปี 1 วัน - 60 ปี
เงื่อนไข สมาร์ทบำนาญ60 A100/1 สมาร์ทบำนาญ60 A100/2
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ชำระคร้้งเดียว 2 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง คุ้มครองถึงอายุ 100 ปี
อายุรับประกันภัย 20 - 55 ปี
ผลประโยชน์กรณีรับเงินบำนาญ
อายุเริ่มรับเงินบำนาญ อายุครบ 60 ปี
ผลประโยชน์เงินบำนาญต่องวด 12% (สูงสุด 492%) ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
จำนวนงวดที่รับเงินบำนาญ 41 งวด (การันตี 15 งวด)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกๆ 4 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 16

รับเงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีกรมธรรมที่ 20 จำนวน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • อายุรับประกันภัย สมาร์ทสไมล์ไลฟ์ 20/12 (21) 1 วัน - 65 ปี สมาร์ทสไมล์ไลฟ์ 20/16 (21) 1 วัน - 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้ทุกแบบ
  • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
  • สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันภัยสุขภาพ (สุงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี) รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นตามอายุ และบริษัทอาจมีการปรับเบี้ยประกันภัย ในทุกรอบปีกรมธรรม์ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.