หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/สมาร์ทคิดส์ & สมาร์ทชายด์

สมาร์ทคิดส์ & สมาร์ทชายด์

แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัยสัญญาหลัก
สมาร์ทคิดส์ ถึงอายุ 18 ปี ถึงอายุ 22 ปี 1 วัน - 5 ปี
สมาร์ทชายด์ ถึงอายุ 18 ปี ถึงอายุ 22 ปี 6 - 10 ปี
สัญญาเพิ่มเติม
ค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษา
ในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (AHB)
1 ปี 1 ปี 1 วัน - 10 ปี
(ต่ออายุได้ถึงอายุ 21 ปี)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 260% ของทุนประกันภัย

กรณีมีชีวิต (แบบสมาร์ทคิดส์)

รับเงินคืน 3% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 6 ปี ถึงอายุครบ 11 ปี

รับเงินคืน 6% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 12 ปี ถึงอายุครบ 17 ปี

รับเงินคืน 25% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 18 ปี ถึงอายุครบ 21 ปี

รับเงินคืนพิเศษ 1%, 2%, 3% ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 6, 12, 18 ปี ตามลำดับ

รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 22 ปี

กรณีมีชีวิต (แบบสมาร์ทชายด์)

รับเงินคืน 9% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 12 ปี ถึงอายุครบ 17 ปี

รับเงินคืน 25% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 18 ปี ถึงอายุครบ 21 ปี

รับเงินคืนพิเศษ 3% ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 12 ปี และ 18 ปี

รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย ณ วันเริ่มรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 22 ปี


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • อายุที่รับประกันภัย: แบบสมาร์ทคิดส์ 1 วัน - 5 ปี | แบบสมาร์ทชายด์ 6 - 10 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันผู้เยาว์ และนักเรียน นักศึกษา
  • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
  • ไม่บังคับซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย (PB) และไม่อนุมัติซื้อในภายหลัง
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมควบกับกรมธรรม์ฉบับนี้ได้ทุกแบบ
  • สามารถเพิ่ม/ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ โดยพิจารณาตามระเบียบบริษัทฯ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัย
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
หมายเหตุ
  • สมาร์ทคิดส์ เป็นชื่อทางการตลาด โดยในกรมธรรม์จะใช้ชื่อ สมาร์ทคิดส์ เอส1 (ชนิดไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล)
  • สมาร์ทชายด์ เป็นชื่อทางการตลาด โดยในกรมธรรม์จะใช้ชื่อ สมาร์ทชายด์ เอส1 (ชนิดไม่มีส่วนร่วมในเงินปันผล)