เพื่อการออมทรัพย์
สมาร์ทดีไลท์ (21)

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/สมาร์ทดีไลท์ (21)

สมาร์ทดีไลท์ (21)

แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง อายุรับประกันภัย
สมาร์ทดีไลท์ 21/21 (21) 21 ปี 21 ปี 1 วัน - 60 ปี
สมาร์ทดีไลท์ 24/24 (21) 24 ปี 24 ปี 1 วัน - 60 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต (สมาร์ทดีไลท์ 21/21 (21))

ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีเสียชีวิต (สมาร์ทดีไลท์ 24/24 (21))

ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต (สมาร์ทดีไลท์ 21/21 (21))

รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกๆ 3 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 18
รับเงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีกรมธรรมที่ 21 จำนวน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต (สมาร์ทดีไลท์ 24/24 (21))

รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกๆ 3 ปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 21
รับเงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีกรมธรรมที่ 24 จำนวน 210% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • อายุรับประกันภัย 1 วัน - 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้ทุกแบบ
  • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
  • สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันภัยสุขภาพ (สุงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี) รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นตามอายุ และบริษัทอาจมีการปรับเบี้ยประกันภัย ในทุกรอบปีกรมธรรม์ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.