หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/แบบประกันภัยสำเร็จรูป/สมาร์ท ซีไอ (สมาร์ทช้อยส์ 95)

สมาร์ท ซีไอ (สมาร์ทช้อยส์ 95)

แบบประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัยสัญญาหลัก
แบบสมาร์ท ซีไอ (สมาร์ทช้อยส์ 95/10) อายุครบ 95 ปี 10 ปี 16 - 65 ปี
แบบสมาร์ท ซีไอ (สมาร์ทช้อยส์ 95/15) อายุครบ 95 ปี 15 ปี 16 - 65 ปี
สัญญาเพิ่มเติม
โรคร้ายแรง สมาร์ท ซีไอ 1 ปี 1 ปี 16 - 65 ปี
(ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก หรือมูลค่าเวนคืน หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด(ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (สัญญาจบ)

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม (สัญญาเพิ่มเติมจบ) (สัญญาหลักไม่จบ)

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับต้น (ตามตารางโรคร้ายแรงระดับต้น)

รับเงินสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม (สัญญาไม่จบ)

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (ตามตารางโรคร้ายแรงระดับรุนแรง)

รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม (สัญญาเพิ่มเติมจบ) (สัญญาหลักไม่จบ)

กรณีอยู่จนครบสัญญา

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาหลัก หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด(ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (สัญญาจบ)


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 - 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำของสัญญาหลัก 200,000 บาท
 • สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง สมาร์ท ซีไอ
  - อายุผู้เอาประกันภัยที่รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 16 – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี)
  - จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาทและสามารถซื้อได้ 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก และไม่เกิน 2.5 ล้านบาท
  - เมื่อรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบซัมซุงคุ้มครองโรคร้าย A80/20 และสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงทุกสัญญาต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท
  - ไม่สามารถซื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง 50 โรคทวีคูณ และ 7 โรคร้ายแรง
  - สามารถซื้อร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงแคนเซอร์ พลัส หรือเลดี้ พลัส เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
 • สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันภัยสุขภาพ (สุงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี) รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นตามอายุ และบริษัทอาจมีการปรับเบี้ยประกันภัย ในทุกรอบปีกรมธรรม์ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.