หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ/สมาร์ทช้อยส์ 95

สมาร์ทช้อยส์ 95

แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง อายุรับประกันภัย
สมาร์ทช้อยส์ 95/10 10 ปี ถึงอายุ 95 ปี 1 วัน - 65 ปี
สมาร์ทช้อยส์ 95/15 15 ปี ถึงอายุ 95 ปี 1 วัน - 65 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืน หรือ
101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด(ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีมีชีวิต

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ
101% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด(ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์
ส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) ส่วนลด
200,000 - 2,999,999 -
3,000,000 - 9,999,999 4% ของอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี
ตั้งแต่ 10,000,000 เป็นต้นไป 8% ของอัตราเบี้ยประกันภัยรายปี

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 วัน ถึง 65 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ทุกแบบ
  • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบบริษัท
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน หรือรายปี
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ ที่กรมสรรพากรกำหนด สูงสุดถึง 100,000 บาท