หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/สำหรับวางแผนเกษียณอายุ/สมาร์ทบำนาญ60

สมาร์ทบำนาญ60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง อายุรับประกันภัย
สมาร์ทบำนาญ60 A100/1 ชำระคร้้งเดียว ถึงอายุ 100 ปี 20 - 55 ปี
สมาร์ทบำนาญ60 A100/2 2 ปี
เงื่อนไข สมาร์ทบำนาญ60 A100/1 สมาร์ทบำนาญ60 A100/2
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ชำระคร้้งเดียว 2 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง คุ้มครองถึงอายุ 100 ปี
อายุรับประกันภัย 20 - 55 ปี
ผลประโยชน์กรณีรับเงินบำนาญ
อายุเริ่มรับเงินบำนาญ อายุครบ 60 ปี
ผลประโยชน์เงินบำนาญต่องวด 12% (สูงสุด 492%) ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
จำนวนงวดที่รับเงินบำนาญ 41 งวด (การันตี 15 งวด)

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ

รับ 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

กรณีเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ ช่วงการันตีเงินบำนาญ 15 ปี

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี หรือผลต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่ชำระมาแล้วทั้งหมดกับจำนวนเงินบำนาญที่ได้รับแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ หลังช่วงการันตีเงินบำนาญ 15 ปี

ถ้าจำนวนเงินบำนาญที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดน้อยกว่าเบี้ยฯ ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด บริษัทฯ จะจ่ายผลต่างระหว่างเบี้ยฯที่ชำระมาแล้วทั้งหมดกับจำนวนเงินบำนาญที่รับไปแล้วทั้งหมด


ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • อายุรับประกันภัย 20 - 55 ปี
  • ไม่ต้องแถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และ ไม่ต้องตรวจ HIV ทุกราย
  • ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ รวมถึงไม่มีการแถมสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัย (WP)
  • ผู้เอาประกันภ้ัยไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยและไม่สามารถเพิ่ม/ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน สำหรับแบบสมาร์ทบำนาญ60 A100/2
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด (สุงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี)
    (ตามประกาศกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 และ 194)