เพื่อการออมทรัพย์
ซัมซุงแฮปปี้

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/ซัมซุงแฮปปี้

ซัมซุงแฮปปี้

เงื่อนไข ซัมซุงแฮปปี้ 55 ซัมซุงแฮปปี้ 60
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 55 ปี ถึงอายุ 60 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 80 ปี ถึงอายุ 80 ปี
อายุรับประกันภัย 1 วัน - 45 ปี 1 วัน - 55 ปี
ผลประโยชน์ช่วงรับเงินคืน
อายุเริ่มรับเงินคืนรายงวด 55 ปี 1 เดือน 60 ปี 1 เดือน
ผลประโยชน์เงินคืนต่องวด 1% 1%
จํานวนงวดที่รับเงินคืน (รับรองจ่าย) 300 งวด (25 ปี) 240 งวด (20 ปี)
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
กรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินคืน
ก่อนอายุ 45 ปี

รับ 100% หรือมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ หรือเบี้ยฯ ที่ชําระมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

อายุ 45 - 54 ปี

รับ 110% - 200% (เพิ่มขึ้นปีละ 10%) หรือมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ หรือเบี้ยฯ ที่ชําระมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จํานวนใดมากกว่า

ก่อนอายุ 55 ปี

รับ 100% หรือมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ หรือเบี้ยฯ ที่ชําระมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

อายุ 55 - 59 ปี

รับ 110% - 200% (เพิ่มขึ้นปีละ 10%) หรือมูลค่าเวนคืนตามกรมธรรม์ หรือเบี้ยฯ ที่ชําระมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม) แล้วแต่จํานวนใดมากกว่า

กรณีเสียชีวิต ช่วงรับเงินคืน

รับเงินงวดที่เหลือคืน เป็นเงินจํานวนเดียว ซึ่งเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยขณะนั้น หรือ ผลต่างระหว่างเบี้ยฯ ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด (ไม่รวมสัญญาเพิ่มเติม) กับจำนวนเงินผลประโยชน์รายเดือนที่รับไปแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • จํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • อายุรับประกันภัย ดูจากตารางสรุปเงื่อนไขความคุ้มครองและผลประโยชน์
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้ทุกแบบ
  • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
  • ชําระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ตาย 3 เดือน หรือ รายเดือน
  • แบบประกันภัยนี้สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด

คําเตือน ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันชีวิตทุกครั้ง