หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/แบบประกันภัยสำเร็จรูป/ซัมซุงคุ้มครองโรคร้าย A80/20

ซัมซุงคุ้มครองโรคร้าย A80/20 (VTR)

อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระ
เบี้ยประกันภัย
ระยะเวลา
คุ้มครอง
อายุของ
ผู้เอาประกันภัย
ที่รับประกันภัย
ซัมซุงคุ้มครองโรคร้ายแรง A80/20 20 ปี ถึงอายุ 80 ปี 1 วัน - 60 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ให้ความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สัญญาจบ)

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ตรวจพบหรือรักษาด้วยโรคร้ายแรงเบื้องต้น รับเงินสูงสุด 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สัญญาไม่จบ)

ตรวจพบหรือรักษาด้วยโรคร้ายแรง รับเงินสูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (สัญญาจบ)

กรณีมีชีวิต

ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ตารางโรคร้ายแรงเบื้องต้น/โรคร้ายแรง

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • อายุผู้เอาประกันภัยที่รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 1 วัน ถึง อายุ 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดของซัมซุงคุ้มครองโรคร้าย A80/20 ไม่เกิน 1,000,000 บาท และเมื่อรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม โรคร้ายแรง 17 โรค หรือ 50 โรคทวีคูณ หรือ 7 โรคร้ายแรง หรือ แคนเซอร์พลัส หรือ เลดี้พลัส ที่มีผลบังคับ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้ และไม่มีการแถม สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ย(WP)
  • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพ นับจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมเฉพาะแบบซัมซุงคุ้มครองโรคร้าย A80/20 เท่านั้น ในการตรวจสุขภาพ ตามระเบียบบริษัทฯ
  • ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัย และไม่สามารถเพิ่ม/ลด จำนวนเงินเอาประกันภัยได
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล