เพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ
สบายไลฟ์พลัส (21)

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ/สบายไลฟ์พลัส (21)

สบายไลฟ์พลัส (21)

แบบประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง อายุรับประกันภัย
สบายไลฟ์พลัส 90/15 (21) 15 ถึงอายุ 90 ปี 1 วัน - 60 ปี
สบายไลฟ์พลัส 90/20 (21) 20 ถึงอายุ 90 ปี 1 วัน - 60 ปี

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต (สบายไลฟ์พลัส 90/15 (21))

รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 89 ปี
รับเงิน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรมที่ 16
รับเงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีกรมธรรมที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 จำนวน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต (สบายไลฟ์พลัส 90/20 (21))

รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 89 ปี
รับเงิน 30% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรมที่ 21
รับเงินครบกำหนดสัญญา สิ้นปีกรมธรรมที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 จำนวน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • อายุรับประกันภัย 1 วัน - 60 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้ทุกแบบ
  • หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
  • สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
  • สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันภัยสุขภาพ (สุงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี) รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นตามอายุ และบริษัทอาจมีการปรับเบี้ยประกันภัย ในทุกรอบปีกรมธรรม์ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.