เพื่อการออมทรัพย์
ฟาสท์เซฟวิ่ง 5/3 (21)

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อการออมทรัพย์/ฟาสท์เซฟวิ่ง 5/3 (21)

ฟาสท์เซฟวิ่ง 5/3 (21)

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
กรณีเสียชีวิต

ให้ความคุ้มครองจากกรณีเสียชีวิต สูงสุด 310% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

กรณีมีชีวิต

รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-4
เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินก้อนใหญ่ 308% รวมรับเงินสูงสุด 324% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น


อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัย ระยะเวลา
ชำระเบี้ย
ประกันภัย (ปี)
ระยะเวลา
คุ้มครอง (ปี)
อายุของ
ผู้เอาประกันภัย
ที่รับประกันภัย
ฟาสท์เซฟวิ่ง 5/3 (21) 3 5 1 วัน - 75 ปี

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • อายุผู้เอาประกันภัยที่รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 1 วัน ถึง อายุ 75 ปี
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท
  • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปีเท่านั้น
  • ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันกันภัยด้วยบัตรเครดิต
  • อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี 1,000 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท เท่ากัน ทุกเพศ ทุกอายุ
  • ไม่ต้องแถลงสุขภาพ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตรวจ HIV ทุกอายุ ทุกพื้นที่
  • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆ ได้
  • เบี้ยประกันภัยไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด