หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/แบบประกันภัยสำเร็จรูป/แคนเซอร์ โพรเทค 555

แคนเซอร์ โพรเทค 555

แบบประกันภัย ระยะเวลา
เอาประกันภัย
ระยะเวลา
ชำระเบี้ยประกันภัย
อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัยสัญญาหลัก
สมาร์ท แคนเซอร์ 10/10 10 ปี 10 ปี 16 - 60 ปี
(ต่ออายุได้ถึงอายุ 75 ปี)
สัญญาเพิ่มเติม
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล สมาร์ท แคนเซอร์ (CME) 1 ปี 1 ปี 16 - 60 ปี
(ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี)
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน สมาร์ท แคนเซอร์ (CHB) 1 ปี 1 ปี 16 - 60 ปี
(ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี)
สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคมะเร็ง
(CWP)
10 ปี 10 ปี 16 - 60 ปี
(ต่ออายุได้ถึงอายุ 75 ปี)

แผนประกันสำเร็จรูป
รายละเอียด
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
แบบประกันภัยสัญญาหลัก สมาร์ท แคนเซอร์ 10/10 100,000 200,000 300,000 400,000
สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล สมาร์ท แคนเซอร์ (CME) 100,000 200,000 300,000 400,000
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน สมาร์ท แคนเซอร์ (CHB) 1,000 2,000 3,000 4,000
สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคมะเร็ง (CWP) เท่ากับเบี้ยประกันภัยของสัญญาหลัก

ตารางผลประโยชน์

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
 • อายุผู้เอาประกันภัยที่รับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือน
 • ผู้เอาประกันภัย 1 รายสามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของทุกแผนต้องไม่เกิน 400,000 บาท
 • นับความคุ้มครองโรคมะเร็งเป็น 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย และเมื่อรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์คุ้มครองโรคร้ายแรง/สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงทุกตัวรวมกันทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • รับประกันภัยเฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสุขภาพมาตราฐาน (Standard case) โดยบริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาเป็นรายๆไป
 • รับประกันภัยชั้นอาชีพ 1 - 4
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมใดๆได้และไม่มีการแถม WP
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ต้องแถลงสุขภาพ ลงในใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญตามระเบียบบริษัทฯ
 • มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) สำหรับโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม 90 วัน และสำหรับโรคมะเร็งระยะลุกลาม 60 วัน
 • เบี้ยประกันภัยของแบบสมาร์ท แคนเซอร์ 10/10 และสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคมะเร็ง เป็นเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล สมาร์ท แคนเซอร์ ปรับตามช่วงอายุ
 • เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน สมาร์ท แคนเซอร์ ปรับตามช่วงอายุ และชั้นอาชีพ
 • สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันภัยสุขภาพ (สุงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี) รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ภายใต้กฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • เบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นตามอายุ และบริษัทอาจมีการปรับเบี้ยประกันภัย ในทุกรอบปีกรมธรรม์ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.