ประกันรายสามัญ
อุบัติเหตุ

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/อุบัติเหตุ/PAE (PA Executive)

PAE (PA Executive)

 

การพิจารณารับประกันภัย

 

  • อายุรับประกันภัย 25 - 60 ปี
  • สามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ โดยที่จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ ต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันกรณีผู้เอาประกันภัยที่มีความคุ้มครองอื่น หรือกรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เหมาะสมกับรายได้ หรือกรณีปัญหาบางประการ

 

 

คุ้มครองอย่างมีระดับ สำหรับผู้บริหารเช่นคุณ
ความคุ้มครอง
(ชั้นอาชีพ 1 และ 2)
PAE
4900
PAE
7900
PAE
10900
PAE
13900
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
สูญเสียอวัยวะและสายตา 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(ต่อสัปดาห์)
2,000 3,000 4,000 5,000
ถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง) 100,000 100,000 150,000 200,000
เสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เบี้ยประกันภัย (บาท) (ต่อคนต่อปี) 4,900 7,900 10,900 13,900
ผลประโยชน์ / อัตราเบี้ยประกันภัย

 

สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล