ประกันรายสามัญ
อุบัติเหตุ

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/อุบัติเหตุ/PA (รายละเอียดกรมธรรม์)

PA (รายละเอียดกรมธรรม์)

 

 

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัย ที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระภายใต้ข้อบังคับเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

การคุ้มครอง : ตามข้อตกลงคุ้มครอง/เอกสารแนบท้ายที่แนบติด
เงื่อนไขทั่วไป


 1. คำนิยาม : เพื่อใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้
  • "บริษัท" หมายความถึง บริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
  • "ผู้เอาประกันภัย" หมายความถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
  • "ตาราง" หมายความถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้
  • "อุบัติเหตุ" หมายความถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
  • "ความบาดเจ็บ" หมายความถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศ และโดยอิสระจากเหตุอื่น
  • "ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง" หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่น ๆ ได้ โดยสิ้นเชิงตลอดไป
  • "ทุพพลภาพถาวรบางส่วน" หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำตามปกติได้ตลอดไป แต่ทำงานอื่นเพื่อสินจ้างได้
  • "ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง" หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำตามปกติได้โดยสิ้นเชิงในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
  • "ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน" หมายความถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำตามปกติบางส่วนในชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ดี หรือเป็นผลต่อเนื่องจากทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ซึ่งได้ทุเลาเบาบางลงแล้วก็ดี แต่ยังไม่สามารถจะประกอบหน้าที่การงานในอาชีพประจำตามปกติได้ครบทุกส่วน ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
  • "ความรับผิดส่วนแรก" หมายความถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง
  • "ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ" หมายความถึง ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุ และทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพหรือต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
 2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย
  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในสัญญา จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์
 3. การแจ้งอุบัติเหตุ
  ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิต จะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็น อันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดที่จะกระทำได้แล้ว
 4. การส่งหลักฐานความเสียหาย
  ในกรณีเรียกร้องค่าทดแทน ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น ให้แก่บริษัท โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง
  ในกรณีการเรียกร้องค่าทดแทน เนื่องจากการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ให้ส่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีการเรียกร้องค่าทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ แต่การไม่เรียกร้องภายในกำหนดดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเรียกร้องได้ภายในกำหนด และได้ทำการเรียกร้องโดยเร็วที่สุด เท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว
  สำหรับการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ต้องส่งใบเสร็จแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยอื่น แต่ถ้าหากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใดมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จ พร้อมต้นฉบับการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัทได้
 5. การตรวจทางการแพทย์
  บริษัทมีสิทธิจะขอตรวจร่างกายผู้เอาประกันภัย ในระหว่างที่บริษัทพิจารณาการเรียกร้องค่าทดแทนตามที่เห็นสมควร รวมทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
 6. การจ่ายค่าทดแทน
  ค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ส่วนค่าทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายในกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
  6.1 สำหรับความสูญเสียตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และข้อ 4 จะจ่ายภายใน 20 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียที่ครบถ้วน และถูกต้องแล้ว
  6.2 สำหรับความสูญเสียตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2 และข้อ 3 จะจ่ายให้ในวันครบกำหนดทุก ๆ สี่สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาทุพพลภาพ แต่ไม่เกิน 52 สัปดาห์
  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2 ดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
  สำหรับการเรียกร้องตามข้อ 6.2 จะขยายระยะเวลาตามวรรคก่อนได้เฉพาะกำหนดการจ่ายครั้งแรกเท่านั้น ภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้องค่าทดแทน ไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เป็นหน้าที่ของบริษัท ในการนี้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ จะต้องให้ข้อเท็จจริงและความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร
  หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด ทั้งนี้นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ
 7. การจำกัดความรับผิดรวมตลอดระยะเวลาประกันภัย
  ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน สำหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 รวมกันไม่เกินจำนวนเงินดังระบุไว้ในตาราง และเมื่อมีการจ่ายค่าทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 เต็มวงเงิน จำกัดความรับผิดดังที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังมีผลบังคับต่อไป ตลอดระยะเวลาประกันภัยที่เหลือ ทั้งนี้เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองข้อ 4 (ถ้ามี) เท่านั้น
 8. การเปลี่ยนอาชีพ
  ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บในขณะที่กระทำการ โดยมีค่าตอบแทนในอาชีพอื่น ที่มีการเสี่ยงอันตรายมากกว่าอาชีพที่แจ้งไว้แต่เดิม บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นจำนวนเงินเท่าที่เบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้ว สำหรับภัยของอาชีพเดิมจะซื้อความคุ้มครองสำหรับอาชีพใหม่ได้
  ถ้าผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนอาชีพเป็นอาชีพประเภทอื่น ซึ่งบริษัทกำหนดไว้ว่า เป็นอาชีพประเภทที่มีความเสี่ยงภัยน้อยกว่าอาชีพที่แจ้งไว้กับบริษัท บริษัทจะลดอัตราเบี้ยประกันภัยลง และจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ตามส่วน นับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงการเปลี่ยนอาชีพแล้ว
 9. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
  ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอม และให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับกรมแบบประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
 10. การเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
  10.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน
  10.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน หลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ใช้บังคับมาแล้ว ออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้์
สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล