เพื่อความคุ้มครองชั่วระยะเวลา
ทรัพย์ทวีคูณ

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/เพื่อความคุ้มครองชั่วระยะเวลา/ทรัพย์ทวีคูณ

ทรัพย์ทวีคูณ

  • รับเงินชดเชย 3 หรือ 5 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ตามแบบประกันที่เลือก) กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ (มือหรือเท้าหรือสายตา) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันสองข้างขึ้นไป หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ
  • รับเงินชดเชย 180% หรือ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ตามแบบประกันที่เลือก) กรณีผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะ (มือหรือเท้าหรือสายตา) หนึ่งข้าง จากอุบัติเหตุ
  • รับเงินชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ทุกแบบประกัน) กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยไมใช่สาเหตุจากอุบัติเหตุ
  • เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา โดยที่บริษัทมิได้จ่ายผลประโยชน์ใด แก่ผู้เอาประกันภัย ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้วคืน โดยคิดจากอัตราเบี้ยฯ รายปี

* อายุที่รับประกันภัย 16-60 ปี
* สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี, 6 เดือน, 3 เดือน, หรือ รายเดือน
สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล