ประกันรายสามัญ
อุบัติเหตุ

หน้าแรก /แบบประกัน/ประกันรายสามัญ/อุบัติเหตุ/PA Plus

PA Plus

 

อายุรับประกันภัย
แบบประกันภัย พีเอ พลัส 10,000 พีเอ พลัส 20,000
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย (ปี) 1
ระยะเวลาคุ้มครอง (ปี)
1
อายุของผู้เอาประกันภัยที่รับประกันภัย 16 – 65 ปี
(สามารถต่ออายุได้ถึง 70 ปี)
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปีเท่านั้น
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้*
*ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
ความคุ้มครอง
(ชั้นอาชีพ 1 และ 2)
พีเอ พลัส 10,000 พีเอ พลัส 20,000
คุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 400,000
คุ้มครองสูญเสียอวัยวะและสายตา 200,000 400,000
คุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 200,000 400,000
คุ้มครองทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง (ต่อสัปดาห์ ไม่เกิน 52 สัปดาห์) 500 700
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (ต่อครั้ง) 25,000 30,000
คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 400,000 800,000
คุ้มครองการเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 75,000 150,000
คุ้มครองการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 200,000 400,000
คุ้มครองการเสียชีวิตจากนัดหยุดงาน การจลาจล
การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
200,000 400,000
ค่าปลงศพ* 10,000 20,000
เบี้ยประกันภัย (บาท) (ต่อคนต่อปี) 1,500 2,300
สำหรับอายุ 61 – 65 ปี 1,800 2,700
สำหรับอายุ 66 – 70 ปี (สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น) 2,200 3,200
*ค่าปลงศพ มีระยะเวลารอคอย 180 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับครั้งแรก หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ

ข้อกำหนดการรับประกันภัย
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • สามารถซื้อได้ 1 แผน ต่อผู้เอาประกันภัย 1 รายเท่านั้น
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด เมื่อรวมกับจำนวนเงินเอาประกันภัยการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับช่องทางการขายผ่านตัวแทนประกันชีวิตและ นายหน้าประกันชีวิต ที่มีผลบังคับกับบริษัททุกฉบับ รวมทุกกรมธรรม์ต้องไม่เกิน 4,000,000 บาท และต้องไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อปี
  • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการเพิ่ม หรือลดจำนวนเงินเอาประกันภัยต้องรอให้ถึงงวดชำระเบี้ยประกันภัยก่อนจึงยื่นใบคำขอเอาประกันภัยฉบับใหม่ได้
  • กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ครบอายุ 20 ปี บริบูรณ์ต้องให้บิดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมายของผู้อาประกันภัยลงรายมือชื่อเป็นพยานในใบคำจอเอาประกันภัยด้วยทุกกรณี
สั่งพิมพ์หน้านี้ ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สอบถามข้อมูล