ซัมซุง ประกันชีวิต
สมัครตัวแทน

สมัครตัวแทน

กรุณาใส่ข้อมูลตรงช่องที่มีเครื่องหมาย *
▪ ประวัติส่วนตัว (Personal Data) ▪
ชื่อ-นามสกุล : * ชื่อเล่น / Nickname : * ส่วนสูง / Height *
Name-Surname : * อายุ / Age : * น้าหนัก / Weight *
เกิดวันที่ /
Birth Date
สัญชาติ /
Nationality
เชื้อชาติ /
Originality
ศาสนา /
Religion
* * * *
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก :
Contacting Address :
*
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน :
Register Address :
*
อีเมลล์ /
E-Mail
โทรศัพท์มือถือ /
Mobile Phone
โทรศัพท์ที่บ้าน /
Home Telephone
* *
ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อท่านได้ในกรณีฉุกเฉิน /
Person to be contacted in case of emergency
ความสัมพันธ์ /
Relationship
เบอร์โทรที่ติดต่อได้สะดวก /
Contacting Telephone
* * *
เลขที่บัตรประชาชน /
I.D. Card No.
วันหมดอายุ /
Expired date
หนังสือเดินทาง /
Passport No.
*
ประวัติครอบครัว
ชื่อ-นามสกุล /
Name of family details
อายุ /
Age
ตำแหน่ง /
Position
ชื่อบริษัท /
Company's Name
โทรศัพท์ /
Telephone
บิดา (Father) *
มารดา (Mother) *
สถานภาพสมรส (Marital Status)
โสด
Single
สมรส
Married
หม้าย
Widowed
หย่า
Divorced
อื่น ๆ ระบุ
Other Please Specify
ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส /
Spouse's Name
นามสกุลเดิม /
Last Name
อาชีพ /
Occupation
สถานที่ทำงาน /
Company's Name
ตำแหน่ง /
Position
จำนวนบุตร คน
Number of Children
เพศ (Sex)
รวมผู้อยู่ในความอุปการะอื่น ๆ
คน
อายุ (Age)
Include other suport
persons
สถานะทางทหาร : ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือยัง
Military Status : Have you completed military services ?
*
เกณฑ์แล้ว
Yes
ยังไม่ได้เกณฑ์ : รอรับหมายเกณฑ์ปี
No : When
ได้รับการยกเว้นเนื่องจาก
If exempted, specify reason
▪ ประวัติการศึกษา (Educational Background) ▪
ระดับการศึกษา
Educational Level
ชื่อสถาบันการศึกษา
Name of Institution
ระยะเวลา (Duration)
คณะ / ภาควิชา
Faculty
วิชาเอก
Major Subject
เกรดเฉลี่ย
GPA
ตั้งแต่ From
ถึง To
มัธยมศึกษาตอนต้น
Lower Secondary
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Upper Secondary
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
Cert. of Vocational Ed.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
High Dip. of Vocational Ed.
ปริญญาตรี
Bachelor's Degree
ปริญญาโท
Master's Degree
อื่น ๆ ระบุ
Other Please specify
▪ สถานะการศึกษาปัจุบัน (Present status of the study) ▪
ปัจจุบันนี้ไม่ได้ศึกษาต่อ
No study further
กำลังศึกษาต่อระดับ
Level of studying
ชื่อสถานศึกษา
Name of institution
สาขาวิชา
Major subject
▪ การอบรม / ดูงาน / ฝึกงาน (Training Courses) ▪
ชื่อหลักสูตร
Name Course
ชื่อสถาบัน
Institution
ระยะเวลา (เดือน/สัปดาห์/วัน)
Duration (Month/Week/Day)
1.
2.
3.
4.
5.
▪ ทักษะในด้านต่าง ๆ (Skill and Proficiency) ▪
ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรดระบุโปรแกรม
Computer program please specify
ความสามารถในการขับขี่ (Ability to drive)
รถยนต์ (Car)
รถจักรยานยนต์ (Motorcycle)s
ความสามารถในการขับรถยนต์
Ability to drive a car
ได้
Yes
ไม่ได้
No
ความสามารถในการขับรถมอเตอร์ไซค์
Ability to drive a motorcycle
ได้
Yes
ไม่ได้
No
พิมพ์ดีด (Typing)
กีฬา-งานอดิเรก / Sport-Hobby
ไทย (Thai)
อังกฤษ (Eng.)
คำ/นาที
W.P.M.
คำ/นาที
W.P.M.
มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
Owner car
มี
Yes
ไม่มี
No
มีรถมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง
Owner motorcycle
มี
Yes
ไม่มี
No
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
Any other abilities
มีใบขับขี่รถยนต์
Do you hold a car driving license?
มีใบอนุญาตเลขที่
Yes, driver's license No.
ไม่มี
No
มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
Do you hold a motorcycle driving license?
มีใบอนุญาตเลขที่
Yes, driver's license No.
ไม่มี
No
ภาษาต่างประเทศ
(Foreign Language)
อ่าน (Read)
เขียน (Write)
พูด (Speak)
เข้าใจ (Understand)
ดีมาก
Excellent
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Excellent
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Excellent
ดี
Good
พอใช้
Fair
ดีมาก
Excellent
ดี
Good
พอใช้
Fair
▪ ประวัติการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันก่อน) ▪
▪ Experience : List your most recent employment first ▪
ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่
Company Name and Address
ตำแหน่งงาน
Position
รายละเอียดเงินเดือน
Salary
ชื่อบริษัท
Company Name
ตำแหน่งเริ่มต้น
Position First
วันเริ่มงาน
Starting Date
ที่อยู่ (Address)
ตำแหน่งปัจจุบัน
Position Present
วันที่ลาออก
Until
ประเภทธุรกิจ
Business Type
ชื่อผู้บังคับบัญชาครั้งสุดท้าย
Name of last supervisor
เงินเดือนเริ่มต้น
First Salary
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป (Brief description of duties)
เงินเดือนครั้งสุดท้าย
Last Salary
รายได้อื่น ๆ
Other Benefit
สาเหตุที่ออก
Reason for Leaving
ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่
Company Name and Address
ตำแหน่งงาน
Position
รายละเอียดเงินเดือน
Salary
ชื่อบริษัท
Company Name
ตำแหน่งเริ่มต้น
Position First
วันเริ่มงาน
Starting Date
ที่อยู่ (Address)
ตำแหน่งปัจจุบัน
Position Present
วันที่ลาออก
Until
ประเภทธุรกิจ
Business Type
ชื่อผู้บังคับบัญชาครั้งสุดท้าย
Name of last supervisor
เงินเดือนเริ่มต้น
First Salary
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป (Brief description of duties)
เงินเดือนครั้งสุดท้าย
Last Salary
รายได้อื่น ๆ
Other Benefit
สาเหตุที่ออก
Reason for Leaving
ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่
Company Name and Address
ตำแหน่งงาน
Position
รายละเอียดเงินเดือน
Salary
ชื่อบริษัท
Company Name
ตำแหน่งเริ่มต้น
Position First
วันเริ่มงาน
Starting Date
ที่อยู่ (Address)
ตำแหน่งปัจจุบัน
Position Present
วันที่ลาออก
Until
ประเภทธุรกิจ
Business Type
ชื่อผู้บังคับบัญชาครั้งสุดท้าย
Name of last supervisor
เงินเดือนเริ่มต้น
First Salary
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป (Brief description of duties)
เงินเดือนครั้งสุดท้าย
Last Salary
รายได้อื่น ๆ
Other Benefit
สาเหตุที่ออก
Reason for Leaving
ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่
Company Name and Address
ตำแหน่งงาน
Position
รายละเอียดเงินเดือน
Salary
ชื่อบริษัท
Company Name
ตำแหน่งเริ่มต้น
Position First
วันเริ่มงาน
Starting Date
ที่อยู่ (Address)
ตำแหน่งปัจจุบัน
Position Present
วันที่ลาออก
Until
ประเภทธุรกิจ
Business Type
ชื่อผู้บังคับบัญชาครั้งสุดท้าย
Name of last supervisor
เงินเดือนเริ่มต้น
First Salary
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป (Brief description of duties)
เงินเดือนครั้งสุดท้าย
Last Salary
รายได้อื่น ๆ
Other Benefit
สาเหตุที่ออก
Reason for Leaving