ซัมซุง ประกันชีวิต
คุณค่าองค์กร

หน้าแรก /เกี่ยวกับเรา/คุณค่าองค์กร

คุณค่าองค์กร

Quite simply, a company is its people, At Samsung, we're dedicated to givong our people a wealth of opportunities to reach their full patential.บริษัทก็คือคน ที่ Samsung นั้น เรามอบโอกาสให้คนของเราแสดงศักยภาพสูงสุดเสมอ
Everything we do at Samsung is driven by a unyielding passion for excellence and an unfaltening commitment to develop the best products and service on the market.ทุกอย่างที่เราทำที่ Samsung นั้น ถูกขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยว ที่จะนำไปสู่ความดีเลิศเสมอ และคำมั่นสัญญาที่หนักแน่นนี้เอง ที่ผลักดันสินค้าและบริหารที่ดีที่สุดเข้าสู่ตลาด
 
In today's fast-paced global economy, change is constant and innovation is critical to a sights on the future, anticipating market needs and demands so we can steer our company toward long-term success.ในสภาพเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดอยู่ตลอดเวลา นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญของความอยู่รอดของบริษัท สิ่งที่เราทำมาตลอด 70 ปี ที่ผ่านมาคือเรามองไปที่อนาคตเสมอ เพื่อที่จะคาดการณ์ความต้องการ และอุปสงค์ของตลาด ดังนั้นเราจึงสามารถขับเคลื่อนบริษัทของเราไปสู่ความสำเร็จ ในระยะยาว
 
Operating is an ethical way is the foundation of our business, Everything we do is guided by a moral compass that ensures fairness, respect for all stakeholders and complete transparencyการประกอบธุรกิจอย่างถูกจริยธรรมเป็นพื้นฐานของธุรกิจของเรา ศีลธรรมเป็นเข็มทิศนำทางทุกสิ่งที่เราทำ เพื่อที่จะนำไปสู่ความยุติธรรม ตลอดจนให้เกียรติทุกคนผู้ซึ่งถือประโยชน์ร่วมกับเรา และโปร่งใส
 
 
A business cannot be successful unless it creates prosperity and opportunity for others. Samsung is dedicated to being a socially and environmentally responsible corporate citizen in every community where we operate the globe.ธุรกิจจะไม่มีทางประสบความสำเร็จ ถ้าเราไม่สร้างความเจริญรุ่งเรืองและโอกาศให้กับผู้อื่น ที่ Samsung เราอุทิศตนเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกๆชุมชนที่เราเข้าไปทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลก