ประกาศผลใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์รับสิทธิ์ลุ้นโชค รอบที่ 1

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Smart Phone รุ่น Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 256GB
นายนพรัตน์ ประเดิมสุข

รางวัลที่ 2 เครื่องฟอกอากาศ Samsung Blue Sky AX5500 รางวัลละ 20,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

นางสาวพัชรา โกทา

รางวัลที่ 3 บัตรโลตัส Gift card รางวัลละ 500 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. นางนรารักษ์ ศิลป์พิพัฒน์
2. นางสาว ปุญญาภา ปสิทธิธนากุล
3. นายธีระพัฒน์ เตชะวิเศษ
4. นางปิยพิชญ์ สุขสัมพันธ์
5. นายณัทชาพงษ์ ทองคำแท้
6. นายนพรัตน์ ประเดิมสุข
7. นายนพรัตน์ ประเดิมสุข
8. นางสาวปุญญาภา ปสิทธิธนากุล
9. นายสมชัย เลิศสินอุดม
10. นางดาเรศ เลิศวิเศษวิทย์

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐาน ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทในวันและเวลาทำการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544
ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และ รางวัลที่ 2 ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องฟอกอากาศ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
6. พนักงาน บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
7. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ของบริษัท “www.samsunglife.co.th” และทาง Facebook Page “SamsungLifePCL
ครั้งแรกในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่สองในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่สามในวันที่ 16 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.