กิจกรรมใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ รับสิทธิ์ลุ้นโชค

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

1.เฉพาะลูกค้าของซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตทุกประเภทที่สามารถใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ได้

2.ได้มีการใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ด้วยแอปพลิเคชั่น Samsung Life Touch ของบริษัทฯ และมียอดการกู้เงินตามกรมธรรม์ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีการชำระคืนหนี้สินจากการใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ทุกประเภทภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ตามโครงการ

4.ทุกๆยอดการใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ขั้นต่ำจำนวน 30,000 บาท (ในแต่ละกรมธรรม์) ลูกค้าจะได้รับ 1 สิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัล

5.บริษัทฯ มีระยะเวลาร่วมเล่นโครงการ 3 รอบ หากลูกค้าของบริษัทฯมีการใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์และได้สิทธิร่วมลุ้นรางวัลตามรอบใด สิทธิดังกล่าวนั้นสามารถใช้ได้แค่เฉพาะรอบ ๆ นั้นเท่านั้น

6.กำหนดการจับรางวัล แบ่งออกเป็น 3 รอบ รายละเอียดดังนี้

รอบที่ 1 ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์  – 31 มีนาคม 2565

กำหนดการจับรางวัลวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

รอบที่ 2 ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 2565

กำหนดการจับรางวัลวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

รอบที่ 3 ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์กู้เงินตามกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565

กำหนดการจับรางวัลวันที่ 12 กันยายน 2565

7.จะไม่นำฉลากก่อนหน้ามาจับรวมกันในแต่ละรอบ

8.บริษัทฯ จะให้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ประมวลผลและสรุปจำนวนรายชื่อลูกค้าผู้มีสิทธิร่วมลุ้นรางวัลในแต่ละรอบและนำรายชื่อมาพิมพ์ลงบนกระดาษจัดทำเป็นฉลากแล้วบริษัทจะรวบรวมฉลากทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดต่อไป

สถานที่จับรางวัล ณ บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 2922/222-227 ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเหตุ ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับรางวัลในครั้งต่อไป

ของรางวัลในการจับรางวัลแต่ละครั้ง

รางวัลที่ 1  โทรศัพท์มือถือ Smart Phone รุ่น Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB รางวัลๆ ละ 57,900 บาท  จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2  เครื่องฟอกอากาศ Samsung Blue Sky AX5500 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 20,900 บาท

รางวัลที่ 3  บัตรโลตัส Gift Card มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล

-เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐาน   ในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 60 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
  2. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
  3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และ รางวัลที่ 2 ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องฟอกอากาศ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนทั้งหมด
  5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  6. พนักงาน บริษัท ซัมซุงประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
  7. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ของบริษัท “www.samsunglife.co.th” และทาง Facebook Page “SamsungLifePCL” ครั้งแรกในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ครั้งที่สองในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และครั้งที่สามในวันที่ 16 กันยายน 2565
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Samsung Life Touch

Leave a Reply

Your email address will not be published.